مزایده انواع لاستیک های فرسوده سبک سنگین و نیمه سنگین - آگهی 16957

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری - نوبت دوم
شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1503/ 96 مورخ 96.09.08 شورای محترم اسلامی شهر (مقادیری از انواع لاستیک های فرسوده سبک سنگین و نیمه سنگین این شهرداری به وزن تقریبی حدود 300.000 کیلوگرم) را از طریق مزایده حضوری (حراج) به شرح و شرایط زیر به فروش برساند. 
شرایط: 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج دو نوبت آگهی، هزینه کارشناسی، مالیات، عوارض، باسکول، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های مزایده برعهده برندگان مزایده می باشد. 
- مبلغ 7.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده می باشد که می بایست براساس شرایط مندرج در فرم شرایط مزایده به صورت فیش واریزی به حساب شماره 1016625206008 شهرداری یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط ارائه گردد. 
- سپرده برندگان اول و دوم و سوم تا تسویه حساب نفر اول نزد شهرداری نگهدار یو در صورت عدم تسویه حساب نفر اول سپرده وی ضبط و کار به ترتیب به نفرات دوم و سوم ارجاع خواهند شد. 
- محل، مهلت و نحوه دریافت فرم شرایط مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ریال بابت خرید اسناد مزایده به امور پیمانهای این شهرداری واقع در رباط کریم، بلوار امام خمینی (ره) شهرداری رباط کریم مراجعه و فرم شرایط مزایده را دریافت نمایند. 
- مزایده حضوری (حراج) راس ساعت 15 مورخ 97.07.21 در محل سالن جلسات شهرداری رباط کریم تشکیل می گردد و متقاضیان جهت حضور در جلسه می بایست اسناد مزایده و رسید سپرده شرکت در مزایده را ارائه نمایند. 
- برنده مزایده یم بایست ظرف مدت یک هفته پس از برگزاری مزایده نسبت به پرداخت بهای کلیه اقلام، سایر هزینه های مزایده و تسویه حساب و... به صورت نقدی اقدام و رسید آن را به امور پیمانهای این شهرداری تحویل نماید. 
- سایر اطلاعات و جزئیات و زمان بازدید در فرم شرایط مزایده مندرج می باشد. 
سیدمحمد میرزمانی- شهردار رباط کریم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی