مزایده خودروهای اسقاطی - آگهی 16953

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مناقصه و مزایده عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد موضوعات مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه و مزایده واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می توانند صرفا در مهلت مقرر با داشتن معرفی نامه از شرکت و واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جام شماره 42/ 2719004 کد شناسه 1223 بانک ملت شعبه هجرت در وجه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه جهت دریافت اسناد مناقصه و مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 

موضوع    نام واحد  مبلغ سپرده شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تاسیسات بیمارستان امیراعلم 500.000.000
خدمات نظافت معاونت دانشجویی 700.000.000
خدمات نظافت معاونت توسعه 2.500.000.000
خدمات نظافت رامسر مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی 500.000.000
تغذیه مرکز طبی کودکان 3.000.000.000
 مزایده  فروش خودروهای اسقاطی مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی 250.000.000

زمان توزیع اسناد: 97.7.8 لغایت 97.7.11
زمان اخذ پیشنهادات: مورخ 97.7.22
زمان بازگشایی پاکات مرحله اول: مورخ 97.7.23
زمان بازگشایی پاکات مرحله دوم: مورخ 97.7.28
آدرس محل دریافت اسناد مناقصه: تهران - بلوار کشاورز نبش خیابان قدس سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران - طبقه دوم اداره امور قراردادها اتاق 205 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه / مزایده می باشد. 
- اسناد در سایت مدیریت نظارت و اداره امور عمومی http://vcmdrp.tums.ac.ir و سایت مناقصات کشوری قابل مشاهده می باشد و برای دریافت اسناد مراجه حضوری الزامی می باشد. 
تذکر: سپرده قابل قبول برای شرکت در مناقصه واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی معتبر با مهلت حداقل 3 ماه اعتبار می باشد. 
مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی