مزایده پایه چوبی اسقاط - آگهی 16932

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره 107- 97 
شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد 100 اصله پایه چوبی اسقاط خود را از طریق برازگرای مزایده عمومی یک مرحله ای با شرایط مشروحه ذیل به فروش برساند.
1- تاریخ فروش اسناد مزایده از تاریخ 97.7.7 لغایت 97.7.11 در ساعات اداری 7:30 لغایت 14 چنانچه مزایده گری از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و یا وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام و تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارد، می بایست حداکثر تا تاریخ 97.7.11 با ارائه فیش واریزی مندرج در ماده 3 این آگهی از طریق نمابر شماره 32291589 امور تدارکات را مطلع نماید. در غیر اینصورت مسئولیت عدم آگاهی از تغییرات بعدی به وجود آمده در اسناد مزایده به عهده مزایده گر می باشد و شرکت توزیع نیروی برق شیراز دراین خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
تبصره: بازگشایی پاکتهای مزایده گران منوط به ارائه تصویر اعلامیه واریزی مربوط به هزینه خرید اسناد مزایده می باشد.
2. محل فروش اسناد مزایده: شیراز، میدان آزادی، ابتدای خیابان جهاد سازندگی، نبش کوچه 3، شرکت توزیع نیروی برق شیراز، امور تدارکات 
3- قیمت فروش اسناد مزایده : 100.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 5712070929 با کد شناسه 59010709290001660 بانک تجارت شعبه آزادی شیراز به نام شرکت توزیع نیروی برق شیراز 
4- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در تاریخ فروش اسناد مزایده واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد 
5- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :  پانزده میلیون و هشتصد هزار ریال و به عدد 15.800.000 ریال است  که بایست به صورت یکی از موارد ضمانتنامه بانکی ؛ ضمانتنامه های صادره شده از سوی موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فیش واریز وجه نقد، چک تضمین شده بانکی در وجه مزایده گزار (شرکت توزیع نیروی برق شیراز) و گواهی کسر از مطالبات تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع نیروی برق شیراز تهیه و ارائه گردد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. مهلت تحویل پیشنهادها: حداکثر  تا ساعت 14 روز شنبه تاریخ 97.7.21 می باشد. به پیشنهادهایی که فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
7. تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 روز یکشنبه تاریخ 97.7.22 می باشد.
8. مدت انجام: 7 روز 
9. هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
10. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir و وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به نشانی www.shirazedc.co..ir مراجعه و یا با شماره تلفن 32299685 امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
شرکت توزیع نیروی برق شیراز 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی