مزایده میلگرد سایزهای 16، 20، 25 و پروفیل (قوطی سایز 14) - آگهی 16931

منقضی شده
شرح آگهی :

نوبت اول
شرکت توزیع برق استان قم در نظر دارد اجناس ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید از تاریخ 97.7.7 لغایت 97.7.12 با در دست داشتن مدرک شناسایی معتبر و فیش بانکی واریزی به مبلغ دویست هزار ریال به حساب ملی سیبا به شماره 0103194693003 جهت خرید اسناد مزایده به اداره مناقصات و قراردادهای این شرکت به نشانی قم، خیابان نیروگاه، نبش میدان شهید امنیی بیات، ساختمان ستاد اتاق 205 مراجعه و یا نسبت به دریافت از طریق سایت های ذیل اقدام نمایند.
مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 9.30 صبح روز دوشنبه مورخ 97.7.23 و زمان بازگشایی پاکات ساعت 10.30 صبح همان روز در سالن کنفرانس شرکت خواهد بود حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهنده با مرفی نامه متبر بلامانع خواهد بود.
پیشنهاد دهنده مکلف است معادل 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را در قالب تضمین معتبر براساس مفاد ساناد مزایده مانند چک ضمانت نامه بانکی و سایر موارد ذکر شده در شرایط و اسناد مزایده به شرکت توزیع نیروی برق استان قم تسیلم نماید.
 به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش و یا کمر از میزان مقرر و نیز پیشنهادهای فاقد امضا مشروط و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان قم در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار بوده و در مقابل فروش اجناس وجه آن نقدا دریافت و هر گونه مالیات و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مزایده مباشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 38818938-025 اداره مناقصات و قراردادها تماس حاصل فرمایند.
سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir
سایت ملی مناقصات:iets.mporg.ir
سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قم: www.qepd.co.ir

نوع کالا واحد  مقدار
 میلگرد سایزهای 16، 20، 25  کیلوگرم 50.000
پروفیل (قوطی سایز 14 ) کیلوگرم  18.050

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم 

فایل ها و اسناد پیوست شده :
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی