مزایده 50 تن آهن آلات اسقاطی مربوط به ضایعات صندوق های فلزی - آگهی 16845

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای - نوبت دوم 97.7.4
اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در نظر دارد آهن آلات اسقاطی مربوط به ضایعات صندوق های فلزی صدقات خود را واقع در شیراز شهرک بزرگ صنعتی مابین فلکه دوم و سوم نبش خیابان کارآفرین انبار کمیته امداد امام خمینی استان فارس به مقدار تقریبی پنجاه هزار کیلوگرم را براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به بالاترین قیمت پیشنهادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد، شرایط و مشخصات مزایده به آدرس سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت از ساعت 8 روز پنجشنبه تاریخ 97.7.5 تا ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 97.7.18 می باشد 
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد مزایده از ساعت 12 روز شنبه تاریخ 1397.7.7 لغایت ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1397.7.18 می باشد 
زمان بازگشایی اسناد مزایده ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1397.7.19 می باشد 
محل بازگشایی اسناد مزایده سالن کنفرانس اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس واقع در طبقه پنجم می باشد 
زمان بازدید از اهن آلات از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97.7.7 الی 14/30 روز پنجشنبه مورخ 97.7.12 در وقت اداری می باشد 
هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی