مزایده ضایعات مس، آهن، اقلام فرسوده مخابراتی و مهندسی و ... - آگهی 16844

منقضی شده
شرح آگهی :

پایگاه دریایی خارک در نظر دارد اقلام فرسوده یگانهای آمادی خود را به شرح ذیل به فروش برساند: متقاضیان می توانند به مدت 8 روز کاری (بجز روزهای تعطیل) از تاریخ 97.7.14 لغایت 97.7.22 جهت دریافت برگ شرایط و بازدید از اقلام از ساعت 8.30  به نشانی جزیره خارک پایگاه دریایی ارتش / پشتیبانی و یا بوشهر پایگاه دریایی درب ستاد / پشتیبانی مراجعه نمایند. پایگاه دریایی خارک ضمن همکاری کامل با متقاضیان هیچگونه تعهدی در قبال ورود به جزیره ، اسکان و تغذیه آنان نخواهد داشت  * تلفن ف پشتیبانی خارک: 09170123139 * تلفن نماینده در پشتیبانی بوشهر : 09172699589 
1- مهندسی: 36 قلم 2- آماد همگانی: 85 قلم 3- آماد فنی: 12 قلم 4- ضایعات مسی: حدود 2 تن 5 - مخابرات: 87 قلم 6- ضایعات آهن: حدود 100 تن
* تاریخ ارایه پیشنهادات تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 97.7.22 می باشد * زمان جلسه مزایده ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 97.7.23 در دفتر فرمانده پشتیبانی پایگاه دریایی خارک که حضور شرکت کنندگان در محل مزایده الزامیست * نشانی جزیره خارک پایگاه دریایی ارتش (پشتیبانی پایگاه / تعیین تکلیف) * توضیح: همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی - شناسنامه) جهت بازدید الزامیست * بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ، مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت در بسته تسلیم گردد * مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از متقاضیان معادل 10% قیمت پیشنهادی آنان می باشد * شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط تکالیف تعیین شده از سوی نداجا می باشد * تمامی اوراق و اسناد شرکت در مزایده باید از سوی متقاضیان با قید جمله (قرائت شد شرایط مورد قبول است) امضا گردد * نداجا در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات به هر عنوان که صلاح بداند مختار است * پرداخت تمامی هزینه ها آگهی روزنامه / برشکاری / حمل و بارگیری و... به عهده برنده مزایده می باشد * برنده مزایده ملکف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد می باشد * شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 500.000 ریال بابت دریافت اوراق مزایده به حساب 180610440210018001 بانک حکمت نداجا واریز نمایند.
پشتیبانی پایگاه دریایی خارگ 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی