مزایده پسماندهای جامد کف کوره و پسماند آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر نیروگاه - آگهی 16837

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 97/12 - نوبت اول 
شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد حدود 40 تن پسماندهای جامد کف کوره و 190 تن پسماندهای آبگیری شده حاصل از قلیاشویی بویلر نیروگاه شهید سلیمی نکا را از طریق برگزاری مزایده عمومی بصورت یکجا به فروش برساند. علاقمندان می توانند جهت خرید اسناد مزایده با ارایه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب سیبا شماره 0105692716008 به نام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه کد 9694 به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1- زمان فروش اسناد مزایده: از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز 
2- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مزایده تنظیم و حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 97.7.25  به اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا - کیلومتر 25 جاده زاغمرز - نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید ردیافت نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97.7.26 با توجه به شرایط مزایده باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مزایده آزاد می باشد.
3- سپرده شرکت در مزایده مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 177.000.000 ریال است که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار تسلیم گردد:
1- 3 - رسید بانکی وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا
2- 3 - چک تضمین شده بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا (مزایده گزار) 
3- 3- ضمانت نامه بانکی به نفع مزایده گزار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
4- به پیشنهادهای فاقد سپرده فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت مشاهده آگهی و خلاصه اسناد به سایت های www.tender.tavanir.org.ir ، www.nekapowerpant.ir مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی با شماره تلفن 34622465-011 خانم حیدری و جهت بازدید از محموله ضایعاتی با شماره 09113522877 آقای مهدسی تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی