مزایده 22 دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوز - آگهی 14387

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش وسائط نقلیه - نوبت دوم
شرکت ایمن ترابر آریا در نظر دارد تعداد بیست و دو دستگاه کامیونت یخچالدار ایسوز با مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
کلیه متقاضیان حقیقی وحقوقی که مجاز به شرکت در مزایده می باشند با رعایت مفاد مندرج در آگهی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
نحوه دریافت اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس دفتر مرکزی شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۰۱۸۷۳۷۱۴۸ تماس حاصل نمایند.
نحوه دریافت اسناد مزایده و بازدید وسائط نقلیه: متقاضیان میتوانند تا ده روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم که یک هفته پس از انتشار این آگهی در همین روزنامه به چاپ میرسد، جهت بازدید وسایط نقلیه به آدرس استان گیلان، جاده رشت به انزلی، نرسیده به حسن رود، روبروی رستوران خانخان، سایت شرکت ایمن ترابر آریا و جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس رشت، بلوار انصاری، بالاتر از چهارراه گلسار، جنب فرمانداری، برج ابریشم، طبقه پنجم، دبیرخانه شرکت ایمن ترابر آریا مراجعه نموده و یا با شماره تلفنهای ۰۹۰۱۸۷۳۷۱۴۸ و ۰۹۳۳۳۱۲۱۹۰۷ تماس حاصل نمایند. 
 تنها نحوه ارسال اسناد مزایده: متقاضیان میبایست پیشنهادات خود را در مهلت مقرر در اسناد مزایده در پاکت در بسته از طریق پست سفارشی به آدرس رشت بلوار انصاری، بالاتر از چهارراه گلسار، جنب فرمانداری، برج ابریشم، طبقه پنجم، دبیرخانه شرکت ایمن ترابر آریا ارسال نمایند.
 زمان بازگشایی پاکات و اعلام برنده: زمان نهایی بازگشایی پاکات و اعلام برنده مطابق زمان مقرر در اسناد مزایده خواهد بود.
نوع میزان سپرده: متقاضیان جهت شرکت در مزایده باید معادل پنج درصد قیمت پایه کارشناسی تعداد دستگاههای مورد درخواست خود را به عنوان سپرده تضمین شرکت در مزایده به حساب شماره ۴۱۴۴۱۹۱۷۸۴ شرکت ایمن ترابر نزد بانک ملت شعبه استاد معین رشت واریز نمایند. 
توضیحات: به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد تضامین و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده برندگان مزایده خواهد بود. 
شرکت ایمن ترابر آریا در رد یا قبول یک یا چند و با کلیه پیشنهادات بدون آنکه محتاج ذکر دلیل باشد مختار است. 
برندگان اول، دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
روابط عمومی شرکت ایمن ترابر آریا 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی