مزایده قرقره چوبی و فلزی اسقاط - آگهی 14383

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی دو مرحله ای - (شماره 77- 97) - نوبت دوم
1- نام مزایده گزار : شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصفل فلسطین و ملاصدرا تلفن 80- 32319574 – تلفن امور تدارکات 32317869  - 071 
2- موضوع مزایده: فروش قرقره چوبی و فلزی اسقاط
3- زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 97.5.13 لغایت 97.5.17 به مدت 5 روز کاری از ساعت 7.30 الی 14.30 
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ 220.000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مزایده از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir  و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس www.rarsedc.ir و پایگاه ملی مناقضات امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیشنهادها: شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – امور تدارکات تلفن 32317869 - 071 
7- زمان تحویل اسناد : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 97.5.29
8- محل برگزاری مزایده: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی 
9- زمان بازگشایی پاکات : پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز دوشنبه 97.5.29 با حضور اعضاء کمسیون مزایده باز و قرائت می گردد، به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر نخواهد شد.
10-  ذکر شماره مزایده روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است 
11-  تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 34.000.000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مزایده گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مزایده گزار گردد. ضمنا تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و ...) قابل قبول نمی باشد.
12-  شرکت توزیع نیروی برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی و مالیات بر ارزش افزوده بعهده برنده مزایده می باشد.
14- سایر اطلاعات و جزئیان مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی