مزایده 35 دستگاه خودرو شامل سواری باری آمبولانس و اتوبوس - آگهی 14288

منقضی شده
شرح آگهی :

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
موضوع : واگذاری 35 دستگاه خودرو از طریق مزایده به استناد مجوز کمیسیون ماده 2 لایحه قانوین نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب سال 58 شورای انقلاب فرهنگی به شماره 970029 و 960074
شرح مختصری از مشخصات خودرو: 35 دستگاه خودرو شامل سواری باری آمبولانس و اتوبوس به شرح مشخصات جدول پوست 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به ازاء هر اتومبیل معادل 10% قمیت پیشنهادای شرکت کننده برای هر خودرو می باشد که بصورت نقدی به حساب شماره 191456299 بانک رفاه شعبه بلوار جمهوری بنام سپرده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان واریز و اصل فیش مربوطه را در پاکت الف قراردهند.
نشانی مزایده گزار : کرمان ابتدای جاده هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی ساختمان شماره 1 دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی 
مخل دریافت اسناد مزایده شماره الف ) خدمات الکترونیکی مناقصات دانشگاه HTTP:// WWW.KMU.AC.IR 
ب) پایگاه ملی مناقصات HTTP://IETS.MPORG.IR
ج ) آدرس کرمان ابتدای جاده هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی ساختمان شماره 1 تدارکات 
آخرین مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 15 روز شنبه تاریخ 97.05.20 می باشد .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت 14/30 روز شنبه تاریخ 97.06.03 می باشد .
جلسه توجیهی در ساعت 13 صبح روز چهارشنبه تاریخ 97.05.24 در محل دفتر مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه برگزار خواهد شد.
پییشنهادهای واصله در ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ  97.06.04 در کمیسیون مزایده باز و تصمیم گیری خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی