مزایده   10دستگاه کیبرد 11دستگاه کیس و 11دستگاه مونیتور - آگهی 114554

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140007460000016458
تاریخ صدور:1400/03/26
شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی گرمی/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900473باموضوع مطالبه وجه له آقای میر احمد عالی زاده علیه آقای میثم حاجبی گرمی باتوجه به توقیف چند دستگاه کامپیوترکارکرده  با متعلقات وارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری وطی مراحل ومقدمات انجام مزایده درمورخ 1400/04/21 درروزدو شنبه ساعت 10:00الی 11:00واقع درجنب فرمانداری وساختمان دادگستری دفتراجرای احکام مدنی بفروش خواهد رسید.مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع وبه کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ وبه مابقی حداکثرده روز فرصت داده می شودکه برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شدطالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از مورد مزایده به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.جهت سهولت درپرداخت ده درصدبایستی ازقبل وجه مذکور درحساب بانکی متقاضی نزد بانک ملی موجود باشد.

اموال مورد مزایده عبارت است از:

  10دستگاه کیبرد 11دستگاه کیس و 11دستگاه مونیتور کارکرده با مشخصاتی اعلامی کارشناس که درپرونده موجود می باشد  جمعا /249/800/000ریال (دویست و چهل و نه میلیون و هشتصد هزار ریال) ارزیابی گردیده است.

مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری گرمی-عسگر صدقی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی