مزایده مخزن استیل ، میلگرد ، مخزن پلی اتیلن ، لوله پلی اتیلن و... - آگهی 114321

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140022460000018299
تاریخ صدور:1400/03/23

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستر شهرستان بوئین زهرا/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول ( مرحله اول)

در پرونده کلاسه 9900349 ح اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا شرکت سرامیک برلیان تهران محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1 - حقوق ومزایای مدت کارکردبه مبلغ 1049413605ریال 2 - حق اولاد3 فرزند مدت کارکرد به مبلغ 169999095 ریال 3- عیدی وپاداش مدت کارکرد به مبلغ 149095747 ریال 4 - شب کاری مدت کارکرد به مبلغ 99626256 ریال 5- اضافه کاری مدت کاکرد خواهان به مبلغ 549840240 ریال 6 - حق السعی ایام بلاتکلیفی از 99/3/9 لغایت 99/6/18 به مبلغ 93172607 ریال جمعا به مبلغ 2111147550 ریال که پس ازکسرمبلغ 758410000 ریال دریافتی کارگر جمع کل مبلغ قابل پرداخت در وجه خواهان / محکوم له معادل مبلغ 1352737550ریال (یک میلیاردوسیصدوپنجاه ودومیلیون وهفتصدوسی وهفت هزاروپانصد و پنجاه ریال تمام) میباشد ضمنا کارفرمای موصوف را مکلف به واریز حق بیمه ازتاریخ 99/3/1 لغایت 99/06/18 (تاریخ صدوررای) برابرتامین اجتماعی وسایرمقررات مربوطه نزد ان سازمان منهای سوابق واریزی به اضافه نیم عشردولتی که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف وفروش اموال منقول محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اندکه این اجرا قصد دارد در مورخ 1400/04/09از ساعت -8 الی -9 - صبح در محل اجرای احکام مدنی بویین زهرا از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش میرساند.طالبین و خریداران می توانند در مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایستی مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد ودر صورت عدم تایید مزایده مبلغ واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نمایند مبلغ پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی کتبی اجرا و چنانچه روز مزایده مصادف باایام تعطیل باشد روز بعد درهمان ساعت ومکان مزایده برگذار خواهد شد.

ردیف/ مشخصات فنی دستگاههای توقیفی/تعداد / ارزش تقریبی کل به ریال

1 چهار چوب فلزی ( طرح فرانسوی ) 9 27/000/000

2 پنجره 1 1/500/000

3 لوله داربست تقریباً 5 شاخه 8/500/000

4 درب آهن 1 3/000/000

5 میلگرد 500 /1 کیلو گرم 120/000/000

6 سطل آشغال فلزی 1 5/000/000

7 سینی ورق گالوانیزه و درپوش ورق گالوانیزه 500 کیلو گرم 25/000/000

8 قالب بتن آرمه 1000 کیلو گرم 120/000/000

9 لوله چهار اینچ فلزی ( چاه آب) 5 شاخه 12 متری تقریباً 800 کیلو گرم 56/000/000

10 در نظریه کارشناسی حذف شد.

11 پله متحرک ( چرخدار ) 300کیلو گرم 24/000/000

12 کانکس مستعمل 1 15/000/000

13 مخزن پلی اتیلن 6000 لیتری 1 15/000/000

14 قوطی ضایعات 3 تن 240/000/000

15 لوله پلی اتیلن 3 و 4 1000 کیلو گرم 80/000/000

16 مخزن استیل تقریباً 300 لیتری 1 20/000/000

17 قالب بتن وجدول 1000 کیلو گرم 70/000/000

قیمت گذاری و ارزیابی اموال فوق ، بر اساس وضعیت و شرایط کنونی صنعت (بازار روز)جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته وتقریباً معادل 830/000/000 ریال (نه صد و ده میلیون ریال) برآورد قیمت می گردد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بویین زهرا

میثم درخوش

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی