مزایده کمپرسو هوا ، اره برقی توسن ، جارو برقی آب وخاک ، سنگ فرز و... - آگهی 114234

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140039460000010233
تاریخ صدور:1400/03/23

شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدئی دادگستری شهرستان بوشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده و فروش مال منقول (نوبت اول )

طبق پرونده اجرایی به کلاسه فوق رئوف گل بالا فرزند محمد رضا علیه شرکت پولاد تجهیزات فراز اسمان پارسه مبنی بر مطالبه وجه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت، با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 136 قانون ، شعبه دوم اجرای احکام مدنی متمرکزشهرستان بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید .

مشخصات و مبلغ مورد مزایده

1-کمپرسو هوا یک دستگاه به مبلغ 75/000/000 ریال 2- جعبه ابزار با وسایل داخل جعبه سه عدد جمعاً به مبلغ 3/600/000 ریال 3- صندلی اداری 5 عددجمعاً به مبلغ 12/500/000 ریال 4- صندلی چرخ دار یک عدد به مبلغ 3/550/000 ریال 5- کمد چوبی 2 عدد جمعاً به مبلغ 4/400/000 ریال 6- میز کار چوبی یک عدد به مبلغ 2/750/000 ریال 7- جارو برقی آب وخاک 80 لیترییک عدد به مبلغ 35/000/000 ریال 8- اره برقی توسن 2200 وات یک دستگاه به مبلغ 12/500/000 ریال 9- میز کامپیوتر یک عدد به مبلغ 1/550/0000 ریال 10- سنگ فرز 1200وات یک دستگاه به مبلغ 7/500/0000 ریال 11 - فایل چهار کشویی یک عدد به مبلغ 1/250/000 ریال 12- کتری برقی یک دستگاه به مبلغ 650/000 ریال 13 -کمد چوبی ( 15 شبکه) یک عدد به مبلغ 2/500/000 ریال 14- هیتر برقی یک دستگاه به مبلغ 2/550/000 ریال 15- گیرنده دیجیتال یک دستگاه به مبلغ 1/250/000 ریال با توجه به مدل و وضعیت ظاهری ، استهلاک ومد نظر قرار گرفتن عرف بازار طبق نظریه کارشناسی اقلام فوق به مبلغ 166/550/000 ریال (صدو شصت و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال) مورد ارزیابی وبه مزایده و فروش میرسد .

زمان ومکان مزایده :

مزایده روز دو شنبه مورخه 1400/04/07 راس ساعت 09:00الی 10:00.صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10% از وجه پیشنهادی را نقداً و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید والا وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد علاقمندان ( بجزء ارزیابان ، دادورزان وسایر اشخاصی که مباشر در امر فروش میباشند وهمچنین اقربا نسبی وسببی انان تا درجه سوم که حق شرکت در مزایده را ندارند ) می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده حضور یابند..

مدیر دفترشعبه دوم اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر. احمد احمدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی