مزایده جمع آوری، حمل و انتقال نخاله های ساختمانی - آگهی 114108

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نخاله های ساختمانی 
نوبت اول 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد  در نظر دارد عملیات جمع آوری، حمل و انتقال نخاله های ساختمانی حاصل از گودبرداریها و ساخت و سازهای سطح شهر خرم اباد را در قالب سه پیمانکار مجزا برای هر منطقه و امکان واگذاری هر سه منطقه به یک پیمانکار را با شرایط خاص و به مدت یکسال از طریق برگزاری مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت تهیه اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز پس از درج آگهی نوبت دوم با واریز مبلغ 500.000 هزار ریال به حساب شماره 0108798775002 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد واقع در خیابان شصت متری انتهای بلوار شورا جنب پمپ بنزین کولیوند مراجعه نمایند در ضمن سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار است
شرکت کنندگان با توجه به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 70.000.000 میلیون ریال برای منطقه یک، 75.000.000 میلیون ریال برای منطقه دو، 80.000.000 میلیون ریال برای منطقه سه بایستی به ترتیب مبلغ 42.000.000 میلیون ریال برای منطقه یک ، 45.000.000 میلیون ریال برای منطقه دو، 48.000.000 میلیون ریال برای منطقه سه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده 0108798775002 نزد بانک ملی به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری خرم آباد به همراه سایر اسناد در سه پاکت در قالب الف، ب و ج در رنگ های مختلف و در یک پاکت واحد مهر و موم شده تحویل دبیرخانه سازمان نموده و رسید تحویل دریافت نمایند. بدیهی است هزینه کارشناسی و چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مزایده خواهد بود 
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
 پسماند شهرداری خرم آباد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی