مزایده دستگاه ژنراتور ، دستگاه گیوتین ، دستگاه خم بر یک6 متری - آگهی 114088

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140011460000014855
تاریخ صدور:1400/03/22
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

    «بسمه تعالی »

  آگهی مزایده اموال منقول«نوبت اول »   

در پرونده کلاسه951805 اجرا یی محکوم علیه شرکت فولاد صنعت زنجان (مجتمع ذوب آهن   و نورد فولاد   آلیاژی  اشراق زنجان )محکوم به پرداخت مبلغ 66،655،635،641ریال در حق بانک تجارت از بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه روزانه ، مبلغ  42،477،562 ریال از تاریخ 91/11/17 تاروز وصول  با تلحیظ  خسارت قانونی  و نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده ،با توجه به اینکه حکم   به خوانده ابلاغ و ایشان هیچ گونه اقدامی در جهت   احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال  مشروح ذیل بنا به درخواست خواهان توسط اجرای  احکام مدنی دادگستری زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناسان رسمی  دادگستری  ارزیابی و قرار است از طریق مزایده حضوری روز دو شنبه در تاریخ 1400/04/14 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری زنجان (شعبه چهارم )از ساعت 11صبح شروع و ساعت 12خاتمه می یابد .

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد   و 10درصد ثمن معامله نقداً یا بصورت چک بانکی (تضمینی )از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک هفته واریزگردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهد شد ،خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده واقع در محل شرکت به آدرس زنجان ،شهرک صنعتی اشراق ،خیابان آذر جنوبی وخیابان آبان بازدید نمایند .

مشخصات اموال مورد مزایده :

  الف )دستگاههای خم و برش :

1.تعداد یک دستگاه گیوتین 4 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای شماره کارگاهی FSZ.7 و دارای کنترلر ERMAKSAN

2. تعداد یک دستگاه گیوتین 6 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای شماره کارگاهیFSZ.2و فاقد کنترلر

3.تعداد یک دستگاه گیوتین 3 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای کنترلر ERMAKSAN

4 .تعداد یک دستگاه گیوتین 4 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای کنترلر ERMAKSAN

5.تعداد یک دستگاه خم بر 4 متری و  دارای شماره کارگاهی FSZ.6و دارای  کنترلر DELEM

6.تعداد یک دستگاه خم بر 1 متری و  دارای کنترلر DELEM و    مشخصات : CNC AP 4100*200

7.تعداد یک دستگاه خم بر یک 4 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای شماره کارگاهی FSZ.5 و دارای کنترلر CYBELEC

8.تعداد یک دستگاه خم بر یک6 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای شماره کارگاهی FSZ.4 و دارای کنترلر DELEM

9.تعداد یک دستگاه خم بر یک6 متری و فاقد پلاک مشخصات و دارای شماره کارگاهی FSZ.3 و دارای کنترلر DELEM

10.تعداد یک دستگاه خم بر یک3 متری و دارای کنترلر DELEM و  مشخصات : CNC AP 3100*200

جمعاً به مبلغ 103/000/000/000ریال

 ب) نیروگاه برق شامل :تعداد 5 دستگاه ژنراتور به مارک STANFORDبه ظرفیت های بین 800الی 1068کیلوات با موتورهای PERKINSساخت سال 2006 کابین شده توسط شرکت VISA ایتالیا و تابلوهای مربوطه 9 سلول با تجهیزات داخلی بهمراه دو دستگاه دیزل ژنراتور به ظرفیت های 85 و 100 کیلو ولت امپر ساخت شرکت VISAجمعا به مبلغ 117/000/000/000ریال

اموال مذکور جمعا ٌ به مبلغ220/000/000/000ریال (یدویست و بیست میلیارد ریال)ارزیابی گردیده است

اجرای احکام مدنی شعبه 4 دادگستری زنجان- نعمتی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی