مزایده چوب ها و سرشاخه های حاصل از هرس درختان - آگهی 113829

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی فروش چوب ها و سرشاخه های حاصل از هرس درختان شهر اراک 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نظر دارد نسبت به فروش چوب ها و سرشاخه های حاصل از هرس درختان شهر اراک از طریق مزایده عمومی به بالاترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید
عنوان مزایده: 1- فروش چوب ها و سرشاخه های حاصل از هرس درختان مطابق با قیمت پایه کارشناسی مندرج در اسناد مزایده (شماره مزایده 1000094175000001)
نحوه و زمان دریافت اسناد مزایده: دریافت اسناد مزایده از ساعت 8 روز پنجشنبه مورخ 1400.3.20 تا ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخ 1400.3.25 به مدت شش روز و صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس سامانه ستاد امکان پذیر می باشد
آخرین مهلت بارگذاری مدارک و پیشنهاد قیمت: آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد با رعایت موارد مندرج در اسناد مزایده و تحویل نسخه فیزیکی ضمانت نامه یا فیش واریزی به دبیرخانه سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری اراک تا ساعت 140.30 روز شنبه مورخ 1400.4.5 می باشد
میزان و نوع تضمین شرکت در مزایده: برابر پنج درصد مبلغ پایه کارشناسی و صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک به شماره حساب 100833558439 بانک شهر شعبه شهید بهشتی
زمان گشایش پاکتها و محل تشکیل کمیسیون مزایده : روز یکشنبه مورخ 1400.4.6 راس ساعت 11 اتاق جلسات سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری حضور شرکت‌کنندگان بلامانع است همراه داشتن معرفی نامه جهت شرکت در مناقصه الزامی است
حداقل صلاحیت شرکت کننده: کلیه شرکت ها، کارگاه ها و یا افراد واجد شرایط 
 - به پیشنهادات مبهم مشروط فاقد شرایط قانونی فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و یا به میزان کمتر از مبلغ تضمین و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمیشود
- هزینه کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مزایده خواهد شد
- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد شرکت کنندگان در مزایده و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به نشانی ستاد ایران انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده انجام دهند 
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک واقع در کوی صنعتی - منطقه یک- جنب پارک چهل کاج مراجعه و یا با شماره تلفن 3 - 33132020 -086 تماس حاصل فرمایند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی