مزایده دستگاه کامیون کشنده - آگهی 113824

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140009460000061214
تاریخ صدور:1400/03/19

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنجان(زرین شهر)

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده

(نوبت اول)


واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 9901389 جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخه 1400/04/15رأس ساعت 09:00 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ البرز به شماره انتظامی 753 ع 18 ایران 13 و شماره موتور 87878859 و شماره شاسی NADG4DY32H601656 مدل 1389که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 9/000/000/000ریال ارزیابی گردیده است ، در محل اجرای احکام مدنی دادگستری لنجان برگزار نماید . طالبین خرید می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودروی مورد نظر واقع در پارکینگ چمگردان دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسی را نقداً به حساب سپرده دادگستری به شماره IR-110100004061012907670593 با شناسه واریز 984108100100059709983640200625واریز و در صورت برنده شدن الباقی را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند.

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنجان

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی