مزایده رنو کمپرسی میدلام  - آگهی 113726

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم چاپ دوم
شهرداری روانسر
در نظر دارد به استناد بند 2 مصوبه شماره 84  مورخ 1400.2.15 شورای محترم اسلامی شهر روانسر از طریق مزایده کتبی براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری یکدستگاه کامیون را به فروش برساند.، لذا از کلیه متقاضیان محترم تقاضا می شود جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری به دایره درآمد شهرداری مراجعه و با رعایت شرایط ذیل پیشنهادات خود را به آدرس شهرداری روانسر واحد دبیرخانه تحویل نمایند.
1- متقاضی می بایستی مبلغ سپرده تعیین شده جهت شرکت در مزایده را به حساب 0105433890001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه روانسر واریز و اصل فیش واریزی را به همراه قیمت پیشنهادی از طریق پست سفارشی یا در پاکات دربسته به صورت دستی به واحد دبیرخانه شهرداری روانسر تحویل نمایند.
2-به پیشنهادهایی که فاقد سپرده و مخدوش و بعد از تاریخ مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد
3- متقاضیان پس از چاپ اگهی حداکثر 10 روز فرصت دارند که اسناد مزایده را از واحد درآمد شهرداری تحویل و پس از تکمیل در همان مدت از طریق پست سفارشی و یا در پاکت دربسته تحویل واحد دبیرخانه شهرداری روانسر نمایند.
4- برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته بعد از ابلاغ شهرداری نسبت به واریز بهای ماشین به حساب شهرداری اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت شهرداری نسبت به ضبط سپرده (شرکت در مزایده ) نامبرده اقدام خواهد نمود.
5- پرداخت کلیه هزینه کارشناسی، هزینه نقل و انتقال سند و ... بر عهده برنده مزایده می باشد
6- شرکت کنندگان می توانند جهت بازدید ماشین آلات در محوطه شهرداری با مسئول نقلیه شهرداری هماهنگ نمایند.
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

ردیف نوع ماشین مدل ظرفیت قیمت پایه کارشناسی سپرده شرکت در مزایده
 1 رنو کمپرسی میدلام  1383 16 تن  8.500.000.000 425.000.000
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی