مزایده یکدستگاه کامیون بنز قیر پاش مدل 1362 - آگهی 113383

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140025460000061379
تاریخ صدور:1400/03/13
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

 

بسمه تعالی

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب پرونده اجرایی 0000009شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز ورثه مرحوم  آقای ابوطالب شریعتی نژاد فرزند غلامحسن محکوم بپرداخت مبلغ 432000000ریال اصل خواسته و خسارت تاخیر از تاریخ 1398/02/26حق محکوم له مهدی نیازی  گردیده است لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده است بنا به تقاضای محکوم له از طریق دایره اجرا اموال وی به مشخصات مندرج در ذیل یکدستگاه کامیون بنز قیر پاش   مدل 1362رنگ سبز روغنی   که توسط  کارشناسان رسمی  به قیمت 3200000000ریال ارزیابی گردیده مقرر شد در تاریخ 1400/04/02روز چهار شنبه و از ساعت 9لغایت 10 از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان درگز در محل اجرای احکام مدنی به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد متقاضیان به خرید می توانند حد اکثر ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از از اموال توقیفی داده شود بدیهی است ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد تحویل اموال تابع مقررات جاری می باشد.

رئیس اجرای احکام دادگستری شهرستان درگز – محمود مختاریان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی