مزایده ظروف روی ( آلمینیومی ) - آگهی 113382

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140034460000080819
تاریخ صدور:1400/03/13

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کرگانرود

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9900229 شعبه اجرای احکام مدنی بخش کرگانرود در خصوص دعوی خانم منا پوراخگری با وکالت خانم ندا ثمری بطرفیت آقای میلاد شفارشی مال مورد مزایده واقع در خطبه سرا- روستای کلات مشایخ عبارت است از : ظروف روی ( آلمینیومی ) در وضعیت مستعمل 80 کیلوگرم که ارزش واحد به ریال 450/000 ریال که ارزش کل جمعا" به مبلغ 36/000/000 ریال ( سی و شش میلیون ارزیابی و اعلام گردیده است . لذا مال مورد مزایده در تاریخ 1400/03/31 ساعت 10صبح از طریق مزایده دردفتر اجرای احکام مدنی دادگاه کرگانرود بفروش میرسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. و 10% بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید و در غیر اینصورت10% اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد متقاضیان در صورت تمایل میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفترشعبه اول مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود./

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کرگانرود- پوراصغر

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی