مزایده دو دستگاه میز رولینگ (نوار نقاله غلطکی) - آگهی 113363

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140010460000018443
تاریخ صدور:1400/03/05
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری ایلام وفق مواد 118و 137 قانون اجرای احکام در نظر دارد به منظور وصول طلب خانم لیلی تارات  و نیم عشر دولتی در پرونده کلاسه فوق اموال توقیف شده مشروحه ذیل متعلق به شرکت آب آشامیدنی ششدار ( دالاهور پروفیل ) را به قیمت پایه 120/000/000 ریال برای نوبت اول از طریق مزایده حضوری به فروش برساند متقاضیان می توانند درخواستهای کتبی خود را تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام واقع در میدان شهید کشوری جنب دبیرستان ایثارگران تحویل و در جلسه روز دوشنبه مورخ 1400/03/31  و در ساعت 9 صبح که در واحد اجرای احکام مدنی ایلام تشکیل می گردد حضور به هم رسانند مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و الا مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر و در صورت تمایل 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال توقیف شده اقدام شود . اموال توقیفی به شرح ذیل میباشد:

دو دستگاه میز رولینگ (نوار نقاله غلطکی) 6 متری . از این میزها در تولید MDF برای انتقال و جابجایی ورقه ها استفاده می شود. قیمت هر دو دستگاه با توجه به ارزش روز و قیمت دستگاه نو ، مبلغ 120/000/000 ریال (دوازده میلیون تومان) می باشد.

اموال توقیف شده در  شهرک صنعتی ششدار - شرکت دالاهو پروفیل ، واقع گردیده اند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی ایلام- احسان اعظمی مقدم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی