مزایده دستگاه برش جوشکاری (اره آتشین) - آگهی 113086

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140012460000054423
تاریخ صدور:1400/03/12
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اقلید/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9809977520100434 محکوم علیه سید حسین قاسمی فرزند سیدخسرو محکوم است به پرداخت 55 عدد سکه تمام بهار آزادی  بابت اصل خواسته و مبلغ 6030000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 6240000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در مرحله بدوی در حق خواهان زهره یوسفی فرزند فتاح وپرداخت مبلغ10000000ریال نیم عشردولتی حسب تقاضای محکوم علیه  مبنی بر معرفی اموال به شرح ذیل و توقیف توسط کلانتری و ارایه صورتجلسه توقیف و انجام کارشناسی وسایل مزبور که مصون از اعتراض مانده است 

به شرح  ؛

یک دستگاه برش جوشکاری (اره آتشین) دارای سخت سفارشی و در حال حاضر سالم که با این مشخصات فنی به ارزش 11/000/000 تومان توسط کارشناس قیمت گذاری و مصون از اعتراض مانده است ./

 اموال مذکور بابت محکوم به ،نیم عشر دولتی و سایر هزینه های اجرایی برای نوبت دوم به مزایده گذاشته میشود . و مزایده از قیمت ارزیابی شروع و شخص یا اشخاصی برنده مزایده میباشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد کنند .ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام جقوقی دادگستری اقلید می باشد روزمزایده 1400/4/6 ساعت 10الی 10/30 صبح میباشد متقاضیان میتوانند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی محکوم له اموال  مورد نظر را بازدید نمایند ودرروز مزایده شرکت نمایند .

                                  قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری اقلید

                                           محمد ربانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی