مزایده یکدستگاه کامیونت ایسوزو NKR55 رنگ سفید مدل 88 - آگهی 112313

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140037460000035698
تاریخ صدور:1400/03/05

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
((آگهی مزایده))

به موجب پرونده کلاسه971388 اجرایی حکم به فروش خودرو که در این اجرا اموال جهت اجرای مفاد حکم توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری گردیده است.

- یکدستگاه کامیونت ایسوزو NKR55 رنگ سفید مدل 88 سوخت گازوئیل ظرفیت 5/2 تن به شماره انتظامی 33 ایران 217ع91 توقیف می باشد. لذا اموال در روز یکشنبه 1400/03/30رأس ساعت13-11 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند در مدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول در وقت اداری از اموال مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه 3300000000 ریال (ارزش خودرو مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی )شروع میشود برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده رأس ساعت 11 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول شروع و ساعت 13 ظهر همان روز خاتمه می یابد برنده مزایده باید 10%بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض آن را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال و غیره کلاً به عهده برنده مزایده خواهد بود در ضمن شرکت کنندگان در مزایده بایستی مبلغ 10درصد قیمت پایه(تضمین شرکت در مزایده) خود را بصورت چک تضمین شده معتبر همراه با پیشنهاد خود به اجرای احکام مدنی ارائه نمایند. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول اردشیر شلوپور

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی