مزایده آهن آلات اسقاطی - آگهی 110646

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید آگهی مزایده عمومی نوبت اول 
نوبت دوم 1400.3.29
شهرداری نوبندگان در نظر دارد نسبت به فروش مقدار تقریبی 4 تن آهن آلات اسقاطی با قیمت پایه هر کیلو 100.000 ریال با توجه به شرایط زیر از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
1- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 1400.3.22 تا تاریخ  1400.4.8 می باشد که متقاضیان می بایست در ساعات اداری به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
2- مهلت تسلیم پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400.4.8 می باشد (که متقاضیان می توانند در ساعات اداری به واحد امور مالی شهرداری مراجعه نمایند)
3- مبلغ 20.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده می بایست از نوع ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شماره 859234567 بانک کشاورزی به نام شهرداری نوبندگان می باشد و در صورت برنده نشدن افراد سپرده ایشان عودت داده خواهد شد 
4- شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات خود را در پاکات جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین در پاکت الف اسناد شرکت در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاکت ج تسلیم واحد مالی شهرداری نمایند.
5- سپرده نفرات اول دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نگردند به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون معاملات شهرداری در روز چهارشنبه مورخ 1400.4.9  در محل شهرداری خواهد بود.
7- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
8- شهرداری به پیشنهادات معیوب، مخدوش و خارج از مهلت تسلیم پیشنهادات ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی