مزایده میلگرد - آگهی 109989

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده نوبت اول 
دفتر امام جمعه شهرستان ماسال در نظر دارد نسبت به فروش مقداری حدودا 68/145 کیلو میله گردهای استفاده نشده بابت پروژه مصلی را با قیمت پایه کارشناسی به آدرس ماسال خیابان ولی عصر حیاط سینما شادی با مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید.
ردیف 1 : سایز میلگردها : 16 /18 / 20/ 22 مقدار به کیلو موجود 48/670 کیلوگرم قیمت پایه 85.000 ریال قیمت کل پایه 4.136.950.000 ریال
ردیف 2 : سایز میلگرد 10 مقدار به کیلو 19/475 قیمت پایه 87.000 ریال قیمت کل پایه 1.694.325.000 ریال
جمع کل میلگرد 68/145 کیلو 5.831.275.000 ریال جمع کل قیمت پایه
شرایط شرکت در مزایده :
1- شرکت کنندگان در مزایده لازم است مبلغ 300.000.000 ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب 113713917003 دفتر امام جمعه شهرستان ماسال نزد بانک ملی ماسال کد شعبه 3899 واریز و فیش آن را تحویل دفتر امام جمعه دهند.
2- شرکت کنندگان در مزایده باید حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400.02.26 فیش سپرده شرکت در مزایده و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و خوانا و مشخص در پاکت جداگانه برای خرید میلگردهای مورد اشاره به دفتر امام جمعه تحویل نمایند.
3- مزایده راس ساعت 11 صبح دوشنبه مورخ 1400.02.27 با حضور اعضای نهاد نماز جمعه شهرستان در دفتر امام جمعه برگزار خواهد شد.
4- برنده مزایده مکلف است بهای میله گردهای مورد مزایده نقدا به حساب دفتر امام جمعه واریز نماید. اگر چنانچه برنده مزایده حداکثر 7 هفت روز پس از ابلاغ مدت 7 روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع دفتر ستاد نماز جمعه ضبط خواهد شد.
5- هزینه های قانونی شامل هزینه کارشناسی، هزینه نقل، انتقال، هزینه آگهی مزایده و سایر هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
6- دفتر ستاد نماز جمعه در رد یا قبول پیشنهادات در انتخاب افراد هم مختار است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی