مزایده قرقره کابل خودنگهدار آلومینیومی - آگهی 109300

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140022460000006825
تاریخ صدور:1400/02/04
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تاکستان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول

در پرونده کلاسه 971452  اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان*مطابق اجرائیه صادره از شعبه2 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تاکستان به شماره دادنامه 9509982834200359محکوم علیه اکبر رحمانی فرزند علیرضا  محکوم هستند  به پرداخت مبلغ  تنظیم سند یکاحداپارتمان و خسارت روزانه پنجاه هزار تومان  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  در حق محکوم له آقای شاهین طاهرخانی   فرزند  احمد علی  و پرداخت نیم عشر دولتی در حق  صندوق دولت  میباشد محکوم علیه جهت استیفای محکومیت خویش بدوا تقاضای توقیف و کارشناسی و فروش اموال منقول به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ 1400/02/21 ساعت 9:00 الی 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی  متمرکز دادگستری تاکستان از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش برساند، طالبین و خریداران می توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایست 10% مبلغ پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه بحساب سپرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ 10% واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.

توجه : شرکت کنندگان در زمان برگذاری مزایده می بایست ده درصد مبلغ پایه کارشناسی در قالب چک تضمینی به همراه داشته باشند تا بعنوان شرکت کننده در مزایده محسوب شوند ضمنا برنده شخصی است که بالاترین قیمت را برای خرید پیشنهاد نماید متعاقب مابه التفاوت مبلغ قیمت پایه و نتیجه مزایده برنده مکلف است فی المجلس پرداخت گردد .

اموال مزایده شامل :

در خصوص دعوی آقای شاهین طاهرخانی به طرفیت آقای اکبر رحمانی ؛ نظریه کارشناسی با توجه به وضعیت موجود و شرایط عرضه و تقاضا بشرح ذیل تقدیم می گردد .

با توجه به بازدید از یک قرقره کابل خودنگهدار آلومینیومی فشارضعیف ( سایز 25+25+50*4 ) واقع در انبار کالای متعلق به آقای اکبر رحمانی به اتفاق طرفین دعوی ، مجموع قیمت کارشناسی کابل با توجه به وضعیت موجود و شرایط عرضه و تقاضا به مبلغ 332.920.000 ( سیصد سی دو میلیون و نهصد بیست هزار ریال ) برآورد می گردد.

 

دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان  تاکستان -  حسنی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی