مزایده تجهیزات کامپیوتری اسقاط، ضایعات باطری، آهن آلات و... - آگهی 109298

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 1400.1 
نوبت دوم 
بانک رفاه کارگران  در نظر دارد انواع اثاثیه، تجهیزات کامپیوتری اسقاط، ضایعات باطری، آهن آلات و... خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400.2.18 در ساعات اداری با در دست داشتن یک فقره فیش بانکی به مبلغ 750.000 ریال واریزی به حساب جاری شماره 522399 به نام مدیریت شعب استان نزد شعبه مرکزی کرمانشاه کد 208 بانک رفاه کارگراه به آدرس کرمانشاه میدان ازادی ضلع غربی - طبقه اول واحد پشتیبانی مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند. 
میزان سپرده تضمین شرکد در مزایده 5 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست به صورت نقدی به حساب جاری 522399 به نام مدیریت شعب استان نزد شعبه مرکزی کرمانشاه کد 208 بانک رفاه کارگران واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر (به غیر از بانک رفاه کارگران) ارایه گردد 
پیشنهادهای رسیده راس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400.2.30 توسط کمیسیون معاملات بانک واقع در مدیریت شعب استان کرمانشاه به آدرس کرمانشاه میدان آزادی ضلع غربی مفتوح خواهد گردید. 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی