مزایده اقلام مازاد - آگهی 109270

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای 
اقلام مازاد حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در سال 1400 وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه مزایده گزار در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای اقلام مازاد حوزه ستادی خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ا رائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس ستاد انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در ممناقصه محقق سازند. پیشنهاددهندگان موظف می باشد اسناد مزایده را از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مزایده مدارک لازم شالم پاکات الف ب و ج تهیه و بهصورت PDF در سامانه فوق الاشاره درج نمایند. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است. 
1. مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت از روز دوشنبه مورخ 1400.02.13 حداکثر تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1400.02.20
2- مهلت بارگذاری پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400.03.03
3- زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400.03.04
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد 
جهت ارائه پاکت الف : آدرس تهران - خیابان خاوران خیابان نبرد جنوبی خیابان شهید بجستانی مسلم پلاک 160 انبار تبصره وزارت آموزش و پرورش تحویل نمایید. 
1- تمامی مراحل مزایده مذکور صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس ستاد صورت خواهد گرفت.  شماره پشتیبانی ستاد :  41934 - 021

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی