مزایده دستگاه طولی بر سنگ ساختمان ، الکترو موتور - آگهی 106822

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140009460000015482
تاریخ صدور:1400/01/24
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان برخوار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

 

آگهی مزایده اموال منقول

 

اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان  برخوار در خصوص پرونده کلاسه 9901526اجرای احکام که در آن محکوم علیه مرتضی منتظری محکوم است به پرداخت مبلغ 261/408/780 ریال در حق آقای اسماعیل حبیبی  و مبلغ 13/070/439ریال بابت حق الاجرا دولتی جلسه مزایده ای در تاریخ1400/2/5 ساعت 9/30صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار  می نماید که جلسه مزایده به منظور فروش اقلام به شرح زیر میباشد 1-یک دستگاه طولی بر سنگ ساختمان به عرض 1/5وطول حدود 3/5 متردارای الکترو موتور به صورت مستهلک وفرسوده میباشد 2-الکترو موتور 5/7کیلو وات وتابلو برق مربوطه حدود 60/000/000ریال واسکلت دستگاه به صورت آهن ضایعاتی که بر آورد وزنی آن حدود 600کیلو گرم میباشد که توسط کارشناس جمعا به ارزش 100/000/000ریال ارزیابی گردیده است وفعلا در تصرف امین اموال آقای حمید رضا عنایتی است  طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید./

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی