مزایده پسماندهای جامد کف کوره - آگهی 106693

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره  99/39 
نوبت دوم
شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد فروش حدود 28 تن پسماندهای جامد کف کوره نیروگاه شهید سلیمی نکا را از طریق مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند. علاقمندان می توانند جهت خرید اسناد مزایده با ارایه معرفینامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب سیبا شماره 0105692716008 به نام شرکت مدیریت تولید برق نکا نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه کد 9694 به اداره تدارکات این شرکت مراجعه نمایند.
1 -زمان فروش اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آ گهی نوبت دوم به مدت 7 روز کاری
2 -پیشنهاددهندگان بایستی پیشنهاد خود را براساس شرایط مزایده تنظیم و حدا کثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1400.02.13 به اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق نکا واقع در نکا – کیلومتر 25 جاده زاغمرز – نیروگاه شهید سلیمی نکا تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400.02.15 با توجه به شرایط مزایده باز قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون مزایده  آزاد میباشد.
3 -سپرده شرکت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 203.000.000 ریال است که بایستی به یکی از صورتهای مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت الف به دستگاه مزایده گزار گردد:
1-3 -رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا 0105692716008 این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهیدسلیمی نکا
3- 2-چک تضمین شده بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا
3 - 3-ضمانتنامه بانکی به نفع مزایده گزار برابر با فرم پیوست که میبایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.
4 - به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5 -به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6 -سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندر ج است.
جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایتهای www.tender.tpph.ir , www,npgm.ir  و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب موارد بازرگانی و شماره تلفن 09111526204 آقای اسدپور و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09113520733 آقای جعفری تماس حاصل فرمایید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی