مزایده یکدستگاه کمپرسور باد ، یکدستگاه کش زن - آگهی 106649

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 140009460000013020
تاریخ صدور:1400/01/22
شعبه صادر کننده:شعبه 4 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف اصفهان (مجتمع شماره دو)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختلاف اصفهان ،در خصوص پرونده کلاسه 982517 ش ج /4له آقای داود شهبازی با وکالت لیلا ریسی گهروئی و آقای ایمان یزدی به آدرس  شهر اصفهان - خ رباط -خ ساحل - 14 متری صبا - پ3بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 930/445/000 ریال و نیم عشر مبلغ 2/500/000 ریال می باشد.اموال توقیفی به شرح دو دستگاه کش زن ماسک یک نفره و یکدستگاه کش زن ماسک دونفره و یکدستگاه پمپ باد 60/000عدد ماسک پرستاری واقع در جاده فرودگاه اصفهان ،روستای مولنجان خیابان شهید رجایی بن بست شقایق کارگاه مبلمان شهابی که بر اساس کارگاههای سازنده بر اساس عرصه وتقاضا اعلام میگردد.1)ماسک سه لایه پرستاری با لایه ملتبلون به تعداد 60/000عدد در 30عدد کارتن به ارزش 540/000/000ریال مبلغ پانصد وچهل میلیون ریال 2)یکدستگاه کمپرسور باد 3 لیتری مارک ماهک مدل 780Wدر حد نو به ارزش 40/000/000ریال چهل میلیون ریال 3)یکدستگاه کش زن ماسک دو نفره بادی نصب بر روی میز به ارزش 90/000/000نود میلیون ریال 4)دو دستگاه کش زن ماسک یک نفره برقی بادی (پدالی )دو جکه یکی با میز چوبی و دومی با میز فلزی هرکدام به ارزش 75/000/000ریال که نهایتا جمع ارزش کل کالاهای فوق بالغ بر 820/000/000ریال  (هشتصد و بیست میلیون ریال )می گردد.که مورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است.در نظر دارد جلسه ی مزایده ی در مورخ 1400/2/19 ساعت 10/30 صبح در محل اجرای احکام برگزار می گردد.طالبین شرکت در جلسه ی مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه ی مزایده وارائه آن فیش به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند.پیشنهاد دهنده ی بالاترین قیمت برنده مزایده خواهدبود.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی