مزایده 142 دستگاه موتور سیکلت و تعداد 20دستگاه انواع خودرو (ماشین ) - آگهی 103541

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461759400005
تاریخ صدور:1399/12/13
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

بسمه تعالی

« آگهی مزایده اموال منقول » به موجب پرونده کلاسه 9901829 احکام ، مطروحه در اجــرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آزادشهـر موضوع گزارش مرجع انتظامی مبنی بر توقیف وضبط تعداد 1-142 دستگاه موتور سیکلت و 2- تعداد 20دستگاه انواع خودرو (ماشین )موجود در پارکینگ نوده خاندوز که به موجب رای شماره 9909971757501695-99/12/5 شعبه 101جزایی ازادشهربه دلیل عدم مراجعه وعدم شناسایی مالکین. بلاصاحب تشخیص وحکم به مزایده وفروش انها صادرگردیده ، توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردید قیمت کارشناسی : 1- تعداد 142 دستگاه موتورسیکلت در مدلهای مختلف که مجموعا به قیمت 2/109/000/000 معادل دویست وده میلیون ونهصد هزارتومان ارزیابی گردیده  و2- تعداد 20دستگاه انواع خودروسواری و وانت و...که به مبلغ 4/990/000/000ریال معادل چهارصد ونودونه میلیون ریال شده است ومجموع قیمت کارشناسی موتورسیکلتها وخودروها مبلغ 7/099/000/000میباشد ومشخصات ومدل وقیمت هریک طورجداگانه مشخص گردیده .وبطور کلی ویکجا بفروش میرسند وخریداران میتوانند با مراجعه به دفتر اجرای احکام کیفری وهمچنین پارکینگ نوده خاندوز از نزدیک با مشخصات وتوصیف هریک اشنا ونسبت به بازدید از انها اقدام نمایند.

 

زمان ومکان مزایدهمقـرر گــردید ملک مذکور  در روز دوشنبه 99/12/25 ساعت 10 الی 12  صبح از طـــریق مزایـــده در محل اجرای احکام کیفری دادسرای  شهرستان آزادشهر به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد . ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود . نسخه ای از این آگهی در تابلو اعلانات دادگستری آزادشهر نیز الصاق می گردد.ضمنا در صورتی که به هر دلیل روز مزایده با تعطیلی پیش بینی نشده ای مصادف شود در اولین روز بعداز تعطیلی و در همان ساعت مزایده برگزار می گردد./.

دادیاراجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب آزادشهر - مهدی اطهری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی