مزایده یکدستگاه تانکر 5 تنی استیل ، خط کامل پرکن تری بلوک و.... - آگهی 103336

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466624700130
تاریخ صدور:1399/12/11
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بروجرد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

  آگهی مزایده اموال غیر منقول

تاریخ انتشار: 1399/12/11  ( نوبت : اول)

حسب اجرائیه صادره در پرونده شماره 9900878 - اجرا مربوط به سیروس رضایی دارایی بطرفیت شرکت کشت و صنعت زمانکاربا مدیریت سعید زمانی مبنی برمطالبه طلب باتوجه به تقاضای ذینفع ومطابق نظریه کارشناسی اجرای احکام حقوقی دادگستری بروجرد درنظردارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده بامشخصات ذیل نماید :طالبین می توانند حداقل پنج روز قبل ازمزایده باهماهنگی اجرای احکام بازدید نموده درصورت تمایل به شرکت درمزایده لازم است حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی خودرابصورت وجه نقد همراه داشته باشند تادرصورت ارائه بالاترین قیمت وجه مذکور به حساب سپرده دادگستری واریز گردد ومابقی ثمن مورد مزایده نیز می بایست حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مذکور پرداخت گردد درغیر اینصورت مبلغ ده درصد سپرده شده قبلی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط شده ومزایده نیز باطل خواهدشد .

مشخصات مورد مزایده : فروش یکدستگاه تانکر حمل شیر و یکدستگاه سردخانه کامیونی و یکدستگاه تانکر 20/5 تنی استیل و یکدستگاه تانکر5 تنی استیل و یکدستگاه خامه گیر آلمانی و و یک خط کامل پرکن و یکدستگاه تانکر 5 تنی سه جداره استیل و یکدستگاه تانک سه جداره (پروسس تانک) فاقد لیبل و یک دستگاه تانکر 10 تنی دو جداره و یکدستگاه تانکرتک جداره 5 تنی و یکدستگاه پروسس تانک (تانکرسه جداره) و و یکدستگاه تانکر دو جداره 10 تنی شرکت تکنو استیل که بشرح ذیل کارشناسی گردید .

1-یکدستگاه تانکر حمل شیر مارک اورین مخزن یا تیغه سه محوره که تیغه ساخت آلمان و محورساخت ترکیه به ظرفیت 29/5 تن و به شماره پلاک راهنمایی 31 - 341 ع 67 به ارزش 2/200/000/000 ریال.

2- یکدستگاه سردخانه کامیونی (پرتابل) 10 تنی رنو ساخت مهران سرد و دمای بالای صفر به شماره پلاک 31 - 788 8ع 73 با کمپرسور معیوب به ارزش 750/000/000 ریال.

3- یکدستگاه سردخانه کامیونی (پرتابل) 8 تنی ایسوز (isusu) با کمپرسور دو زمانه و بالای صفر به شماره پلاک 22 - 664 ع 37 به ارزش 850/000/000 ریال.

4- یکدستگاه تانکر20/5 تنی استیل دو جداره ساخت شرکت مبدل تانک اصفهان در یال 1386 و دارای میکسر جانبی به شماره سریال 86188 و به ارزش 1/400/000/000 ریال.

5- یکدستگاه تانکر 5 تنی استیل یک جداره ساخت شرکت نکنو استیل و دارای میکسر فوقانی بدون شماره سریال به ارزش 350/000/000 ریال.

6- یکدستگاه خامه گیر ساخت شرکت gea کشور آلمان به شماره سریال 923 - 1728 و ساخت سال 2009 میلادی به ظرفیت 10 تن شیر در ساعت و به ارزش 3/500/000/000 ریال.

7- یک خط کامل پرکن تری بلوک دوغ ساخت تارا و دارای 18 نازل به انضمام شرینگ پک متصل به آن ساخت شرکت تارا جمعا به ارزش 2/300/000/000 ریال.

8- یکدستگاه تانکر 5 تنی استیل سه جداره ساخت شرکت مبدل تانک اصفهان در سال 1390 و دارای مکسر به شماره سریال 90142 و به ارزش 700/000/000 ریال.

9- یک دستگاه تانک سه جداره (پروسس تانک) فاقد لیبل به ارزش 650/000/000 ریال.

10- یکدستگاه تانکر 10 تنی استیل یک جداره ساخت شرکت مبدل تانک اصفهان در سال 1391 و دارای میکسرفوقانی به شماره سریال 91044 به ارزش 500/000/000 ریال.

11- یکدستگاه تانکر 10تنی دو جداره ساخت شرکت مبدل تانک و دارای میکسر فوقانی با شماره سریال 288 به ارزش 1/100/000/000 ریال.

12- یکدستگاه تانکرتک جداره 5 تنی ساخت تکنو استیل با میکسرفوقانی به ارزش 330/000/000 ریال.

13- یکدستگاه پروسس تانک (تانکرسه جداره) سه تنی با میکسر فوقانی ساخت مبدل تانک در سال 1390 و با شماره سریال 90141 به ارزش 600/000/000 ریال.

14- یکدستگاه تانکردو جداره 10 تنی ساخت شرکت تکنو استیل و فاقد لیبل و شماره سریال به ارزش 900/000/000 ریال.

ارزش کلیه اموال مورد مزایده با توجه بشرح فوق به مبلغ 16/130/000/000 ریال معادل (یک میلیارد و ششصد و سیزده میلون تومان) می باشد که قیت اعلامی بعنوان قیمت پایه جهت شروع مزایده محسوب می گردد .

مکان مزایده :دفترشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بروجرد

تاریخ مزایده: 1399/12/24 ساعت 11صبح

مدیردفتراجرای احکام حقوقی دادگستری بروجرد

محمدرضا گودرزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی