مزایده دستگاه  پرینتر ، کپی و یک دستگاه تلویزیون - آگهی 102948

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462202200145
تاریخ صدور:1399/12/09
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

مزایده اموال منقول - نوبت اول

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه 983271/ج 2 مبنی بر محکومیت محکومٌ علیه شرکت پارسیان عظیم خودرو به پرداخت مبلغ 164/747/501 ریال بابت  محکوم به  در حق محکوم له  نداسیف و مبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی که محکومٌ له در جهت استیفای مطالبات خود تعداد ی  دستگاه  پرینتر و دستگاه کپی و یک دستگاه تلویزون با مارک SAMSUNG از اموال منقول شرکت محکومٌ علیه را بازداشت نموده است که به شرح آتی تو

سط کارشناس مربوطه ارزیابی و به فروش گذاشته میشود./

مورد مزایده:  تعداد ی  دستگاه  پرینتر -کپی و یک دستگاه تلویزیون با مارک SAMSUNG  )

نظریه کارشناسی :

مجموع ارزش اموال توقیفی (تعداد ی دستگاه  پرینتر -کپی  و یک دستگاه تلویزیون با مارک  سامسونگ) 235/000/000 ریال ارزیابی گردید.

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزایده مورخ 1399/12/20 ساعت  8/30 الی  9 صبح تعیین و محل برگزاری مزایده اتاق مزایده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائی شهید مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح میباشد؛ کسانیکه که قصد شرکت در جلسه مزایده دارند می بایست فی المجلس، ده درصد قیمت کارشناسی را طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت کننده یا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستری به شماره حساب 2171299006009 واریز و به واحد مزایده تحویل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذکور در قالب پول نقد و یا کارت عابر و ... اجتناب نمایید)؛ برنده مزایده موظف است باقمیانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن مورد مزایده در مهلت مقرر، از محل ده درصد تودیع شده بدواً هزینه های انجام شده اخذ و الباقی بنفع دولت ضبط میگردد؛ متقاضیان شرکت کننده در مزایده میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به واحد مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید مفتح مراجعه تا موجبات بازدید از مال مورد مزایده در ساعات اداری فراهم گردد./

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی