مزایده 2 دستگاه وسایط نقلیه (اتوبوس یاتونگ- پژو 405) - آگهی 102531

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
 دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد تعداد 2 دستگاه وسایط نقلیه (اتوبوس یاتونگ- پژو 405) مازاد خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند. واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه ازاد واحد تبریز، ساختمان اداری، طبقه سوم، مراجعه و با دانلود از طریق سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به آدرس www.iaut.ac.ir سامانه اداری و مالی، سامانه تدارکات در مزایده شرکت نمایند لازم به ذکر است به مدارک فاقد فیش ترتیب اثر داده نخواهد شد 
شرایط
1- هزینه خرید اسناد مبلغ پانصد هزار ریال می باشد که شرکت کننده ملزم به واریز مبلغ مذکور به شماره حساب 0104139330003 شناسه 13410149 و قرار دادن فیش آن در اسناد مزایده می باشد 
2- شرکت کننده در مزایده ملزم به واریز مبلغ 15.000.000 ریال برای هر اتوبوس و مبلغ 10.000.000ریال برای پژو جهت شرکت در مزایده  به حساب سپرده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به شماره 0104139330003 سیبا شناسه واریز 13410257 نزد بانک ملی دانشگاه ازاد اسلامی تبریز می باشد به پیشنهادهای فاقد فیش ترتیب اثر داد نخواهد شد 
3- شرکت کنندگان در مزایده می توانند از خودروی مورد نظر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بازدید نمایند 
4- هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد 
5- در صورت انصراف برنده مزایده فیش سپرده در مزایده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد 
6- دانشگاه در رد یا قبلو پیشنهادات مختار است 
7- شرکت کنندگان در مزایده می بایست مدارک خود شامل: فیش خرید اسناد و فیش سپرده شرکت در مزایده برای هر کدام از خودروها و کپی شناسنامه ملی خود را در پاکت سربسته و مهر شده همان مهر و امضای مزایده پس از چسب زدن کامل به در پاکت و قید موضوع مزایده در روی پاکت در زمان مقرر به دبیرخانه دانشگاه آزاد تحویل نمایند
8- پیشنهادات مبهم، مشروط و مخدوش و فاقد سپرده در مزایده شرکت داده نخواهد شد 
9- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف مزایده گزار برابر مقررات آئین نامه معاملاتی دانشگاه است 
10- آخرین مهلت خرید اسناد و تحویل مدارک حداکثر تا روز یک شنبه مورخ 99.12.17 می باشد 
11- قید و نام و نام خانوادگی و شماره تماس و تاریخ تکمیل برگ های مزایده و روی پاکت الزامی می باشد 
12- در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند مبلغ واریزی سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد 
13- برنده مزایده یک ماه فرصت دارد سند به نام خود یا غیر تنظیم نماید. بعد از سپری شدن مهلت مذکور صرفا سند به نام برنده مزایده تنظیم خواهد شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی