مزایده وسیله نقلیه وانت زامیاد - آگهی 102378

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466133200029
تاریخ صدور:1399/12/03
شعبه صادر کننده:شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان بندر امام خمینی (ره)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

  آگهی مزایده اموال توقیفی

نظر به اینکه به موجب پرونده کلاسه 9900580 اجرایی در خصوص محکوم علیه جواد ناصری فرزند ناصر محکوم بپرداخت مبلغ 2/900/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای حسین تیر بخش ومبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت حسب درخواست محکوم له  اموال محکوم علیه شامل:

یک دستگاه وسیله نقلیه وانت زامیاد به شماره پلاک 674ط86 ایران 24 به رنگ آبی به شماره موتورZ24S34381Z  شماره شاسی NAZPL140TBM24151 با توجه به اینکه خودرو خاموش بوده و امکان بازدید فنی در خصوص صحت سلامت موتوری آن قیمت ذکر شده در خصوص خودرو می باشد که صحیح سالم و قابل حرکت با کارکرد متوسط حدودا" 300/000 هزار کیلو متربیمه حداقل شش ماه داشته باشد قیمت روز خودرو 980/000/000 میلیون ریال برابر (نود و هشت میلیون تومان) تمام توسط کارشناس دادگستری برآورد گردیده ومقرر گردید که از طریق مزایده در مورخ 1399/12/23از ساعت 12 الی یک بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندرامام(ره) به اجرا گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که بیشترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب اطلاع بیشتر و ملاحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.  

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  بندر امام خمینی (ره)

فاطمه حق دوست  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی