مزایده دستگاه زباله کش کامیونی - آگهی 101638

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
شهرداری ایوان کی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 604 مورخ 99.4.7 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش دستگاه زباله کش کامیونی ساخت شرکت یاررس پویا با حجم 16 مترمکعب و مجهز به سیستم کامل مکانیزاسیون زباله جمع کن ـ مدل ساخت 1386 در حال کار را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی ـ حقیقی واجد شرایط اقدام نماید.
- داوطلبان حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قراردادها شهرداری ایوان کی مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نماید. تلفن تماس: 02334522121 داخلی 116
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهد بود
- سایر اطلاعات و جزئیات در فرم شرایط مناقصه موجود می باشد
نوبت اول 99.11.29 
نوبت دوم 99.12.6
 ابراهیم محمد خانی - شهردار ایوان کی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی