مزایده آهن آلات ضایعاتی - آگهی 101502

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی حراج عمومی
مزایده حضوری نوبت دوم 
شهرداری خان ببین برابر بند 2 مصوبه شماره 172 مورخ 99.10.27 شورای اسلامی شهر در نظر دارد از طریق مزایده اقدام به فروش مقداری آهن آلات ضایعاتی و مستهلک نماید 
 لذا متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) اطلاعات مربوطه را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 35862338 - 017 
· در مقابل فروش اشیاء وجه نقد دریافت می‌گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است.
· تضمین شركت در مزایده حضوری به شرح ذیل می باشد كه می‌بایست به صورت واریز نقد به حساب 3100002384009 (سپرده شهرداری خان ببین) یا اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانكی سه ماهه به نفع شهرداری خان ببین ارائه گردد.
· شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.                                                                                   
· مان مزایده حضوری: روز شنبه مورخ 99.12.16 ساعت 10:00 صبح
·تاریخ نوبت اول: سهشنبه99.11.28
·نوبت دوم: سه شنبه 99.12.05
·شناسه ملی شهرداری: 14002640146
·كد اقتصادی: 411367795374

ردیف موضوع مزایده حراج  مبلغ سپرده شرکت در حراج
1 فروش ضایعات انبار شهرداری  80.000.000 ریال  
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی