ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرسیلندر

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

94,000

94,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

80,000

80,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

83,000

83,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

94,000

94,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

92,000

92,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

88,000

88,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

83,000

83,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

91,000

91,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

93,000

93,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

80,000

80,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

87,000

87,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

90,000

90,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

93,000

93,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

86,000

86,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

82,600

82,600

02/03/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

80,000

80,000

02/03/11

مشاهده