ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرسیلندر

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

76,000

76,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه بهنام رضایی

گیلان - رشت

گیلان

75,000

75,000

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

81,000

81,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اٌروم آلیاژ

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

75,000

75,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خانپور

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

75,000

75,000

01/11/12

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه پورعبدالله

یزد - یزد

یزد

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

همدان

78,000

78,000

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

76,000

76,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

79,000

79,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

82,000

82,000

01/11/12

مشاهده

آریان ذوب طاها

تهران - اسلامشهر

تهران

83,000

83,000

01/11/12

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

87,000

87,000

01/11/12

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

75,000

75,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

70,000

70,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

87,000

87,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم فلز

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

78,000

78,000

01/11/12

مشاهده

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

84,000

84,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

80,000

80,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

81,000

81,000

01/11/12

مشاهده