ایران ضایعات

قیمت ضایعات سرسیلندر

قیمت خریداران ضایعات سرسیلندر

فلزات رنگین رضا صالحی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

87,000

87,000

02/07/07

مشاهده

فلزات رنگین امیر شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

88,000

88,000

02/07/07

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

87,000

87,000

02/07/07

مشاهده

ریخته گری سعید شمیری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ایوبی

کردستان - سنندج

کردستان

75,000

75,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

تهران

82,000

82,000

02/07/07

مشاهده

ذوب فلزات رنگی یزدانی

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

70,000

70,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/07/07

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

88,000

88,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه یعقوب زاده

گیلان - رشت

گیلان

78,000

78,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

83,000

83,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه حمید بداقی

تهران - تهران

تهران

91,000

91,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

79,000

79,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

80,000

80,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

82,000

82,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/07

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

85,000

85,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

86,000

86,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

81,000

81,000

02/07/06

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

72,000

72,000

02/07/06

مشاهده

فلزات رنگی محمدی

فارس - شیراز

فارس

78,000

78,000

02/07/06

مشاهده