ایران ضایعات

قیمت ضایعات پیستون

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پیستون

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

ذوب فلزات رضا

تهران - ری

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

ذوب آلومینیوم کوشا

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

71,000

71,000

01/04/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ثامن

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

ایران مس

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

66,000

66,000

01/04/09

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

60,000

60,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه مرادی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

01/04/09

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

60,000

60,000

01/04/09

مشاهده

بنگاه فلزات 133

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

65,000

65,000

01/04/08

مشاهده

گروه صنعتی کویخی

تهران - تهران

تهران

65,000

65,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

67,000

67,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

65,000

65,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

71,000

71,000

01/04/08

مشاهده

مشهد ذوب

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

69,000

69,000

01/04/08

مشاهده

مس برتر

تهران - تهران

تهران

70,000

70,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

58,000

58,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی غلامی

قم - قم

قم

67,000

67,000

01/04/08

مشاهده

تولید فلزات رضایی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

67,000

67,000

01/04/08

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

70,000

70,000

01/04/08

مشاهده

انبار ضایعات کریمی

کرمان - کرمان

کرمان

65,000

65,000

01/04/08

مشاهده