ایران ضایعات

قیمت ضایعات پیستون

قیمت خریداران ضایعات پیستون

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

92,000

92,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

فلزات روستا

فارس - ارسنجان

فارس

80,000

80,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

94,000

94,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

82,000

82,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

83,000

83,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

90,000

90,000

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات کرمی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

92,000

92,000

02/03/13

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/13

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

94,000

94,000

02/03/12

مشاهده

فلزات قربانی و عبدی

البرز - نظرآباد

البرز

91,000

91,000

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

87,000

87,000

02/03/12

مشاهده

فلزات رنگی آپادانا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

90,000

90,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

90,000

90,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

86,000

86,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

82,600

82,600

02/03/11

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

71,000

71,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

86,000

86,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مسال کشاورز

قزوین - آبیک

قزوین

85,000

85,000

02/03/11

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

85,000

85,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه مهدی جواهری

خوزستان - اهواز

خوزستان

85,000

85,000

02/03/11

مشاهده

تولیدی آخوندپور

یزد - یزد

یزد

85,000

85,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

86,000

86,000

02/03/11

مشاهده

تولیدی یادگار

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

97,000

97,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه غفارپور

اصفهان - اصفهان

اصفهان

85,000

85,000

02/03/11

مشاهده