ایران ضایعات

قیمت ضایعات مس کابلی قرمز

قیمت خریداران ضایعات مس کابلی قرمز

فلزات رنگی مسوار

تهران - بهارستان

تهران

157,000

157,000

99/08/05

مشاهده

فلزات رنگین علومی

تهران - قرچک

تهران

160,000

160,000

99/07/30

مشاهده

بنگاه فلزات دوستان

تهران - تهران

تهران

160,000

160,000

99/07/20

مشاهده

بنگاه فلزات صفایی

تهران - تهران

تهران

150,000

150,000

99/07/07

مشاهده

بنگاه شیری

گیلان - تالش

گیلان

130,000

130,000

99/07/02

مشاهده

فلزات رنگی حسنی

تهران - تهران

تهران

112,000

112,000

99/05/21

مشاهده

بنگاه منصور

تهران - ری

تهران

115,000

115,000

99/05/11

مشاهده

بنگاه ضایعات فلزی فلاح

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

117,000

117,000

99/05/10

مشاهده

بنگاه محمودیان

بوشهر - عسلویه

بوشهر

100,000

100,000

99/04/25

مشاهده

نگین سبز

فارس - کازرون

فارس

92,000

92,000

99/04/12

مشاهده

بنگاه ضایعات قاسمی

تهران - تهران

تهران

69,000

69,000

99/02/24

مشاهده

بنگاه ضایعات امید

تهران - تهران

تهران

73,000

73,000

99/02/24

مشاهده

بنگاه ضايعات عليزاده

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

98/07/28

مشاهده

بنگاه برادران مددی

تهران - بهارستان

تهران

62,000

62,000

98/05/26

مشاهده

شرکت فِندرسک

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

40,000

40,000

97/10/02

مشاهده