ایران ضایعات

قیمت ضایعات کاغذ مخلوط

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

02/03/06

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

7,350

7,350

02/03/06

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/03/06

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

7,700

7,700

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,200

6,200

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

6,500

6,500

02/03/06

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/03/06

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,000

5,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

5,000

5,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

7,300

7,300

02/03/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/03/06

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

7,700

7,700

02/03/06

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

7,750

7,750

02/03/06

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

6,000

6,000

02/03/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

5,500

5,500

02/03/05

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,250

7,250

02/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات حسین زاده

زنجان - ابهر

زنجان

5,500

5,500

02/03/04

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

7,750

7,750

02/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,500

5,500

02/03/04

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

7,000

7,000

02/03/04

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

6,200

6,200

02/03/04

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

7,400

7,400

02/03/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

7,400

7,400

02/03/04

مشاهده