ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - ایرانی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

50,000

50,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

36,000

36,000

02/01/09

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/01/09

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

45,000

45,000

02/01/09

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

46,000

46,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

54,000

54,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

41,000

41,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

48,000

48,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

50,000

50,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/01/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

02/01/08

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

02/01/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

50,000

50,000

02/01/07

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

50,000

50,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

48,000

48,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

43,000

43,000

02/01/07

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

50,000

50,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

40,000

40,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه محمد خاکپور

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

35,000

35,000

02/01/05

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

57,000

57,000

02/01/05

مشاهده