ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - ایرانی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

بنگاه فلزات رنگی علی گل

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

55,000

55,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

55,000

55,000

02/07/07

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

50,000

50,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

57,000

57,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

62,000

62,000

02/07/07

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

گیلان

50,000

50,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

55,000

55,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

51,000

51,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/06

مشاهده

ضایعاتی حسن مرادی

کردستان - سنندج

کردستان

52,000

52,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

63,000

63,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

60,000

60,000

02/07/06

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

تهران

63,000

63,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

54,000

54,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه افشین سلیمانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

50,000

50,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

63,000

63,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه فلزات حسنی

تهران - تهران

تهران

55,000

55,000

02/07/06

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

50,000

50,000

02/07/05

مشاهده

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

58,000

58,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه کیهان

تهران - تهران

تهران

61,000

61,000

02/07/05

مشاهده