ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - ایرانی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه فلزات نوری

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

33,000

33,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه صدفی

تهران - ورامین

تهران

32,000

32,000

00/06/27

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

33,000

33,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

33,700

33,700

00/06/27

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

33,000

33,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات خوش عاطفه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

31,000

31,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه علی اقدامی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

34,500

34,500

00/06/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

30,000

30,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ثمری

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه شکوهی

تهران - تهران

تهران

34,500

34,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

34,500

34,500

00/06/27

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مرادی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

ضایعات رحیمی

ایلام - ایلام

ایلام

32,000

32,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - ری

تهران

34,000

34,000

00/06/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,200

30,200

00/06/27

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/26

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

00/06/26

مشاهده