ایران ضایعات

قیمت ضایعات باتری خشک - ایرانی

قیمت خریداران ضایعات باتری خشک - ایرانی

فلزات پایتخت

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

41,500

41,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

35,000

35,000

01/09/06

مشاهده

فلزات رنگی ابراهیمی

تهران - ری

تهران

41,500

41,500

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,000

38,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

41,000

41,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه موسی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

39,000

39,000

01/09/05

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

تهران

40,000

40,000

01/09/05

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

35,000

35,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه پارس

تهران - ورامین

تهران

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه شادمانی

تهران - تهران

تهران

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

فلز گستر مرکزی

تهران - ری

تهران

42,000

42,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه آریا

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

37,000

37,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

34,200

34,200

01/09/05

مشاهده

بنگاه فلزات اسدی

تهران - تهران

تهران

40,000

40,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه علی قدمی

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

39,000

39,000

01/09/04

مشاهده