ایران ضایعات

ضایعات استان زنجان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات مس و برنج

خرید ضایعات مس و برنج
320,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/06

فروش مس مفتول درهم

مس مفتول درهم
400,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/02/03

فروش ضایعات کیسه جانبو

فروش ضایعات کیسه جانبو
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/19

خرید ضایعات آهن سنگین سبک

خرید ضایعات آهن سنگین سبک
15,400 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/18

فروش برنج ضایعاتی

فروش برنج ضایعاتی
270,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/11

خرید آهن و فلزات

خرید آهن و فلزات
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/09

فروش مس کابلی وذوبی

مس کابلی وذوبی
400,000 تومان به ازای هر کیلو
1402/01/08