ایران ضایعات

ضایعات استان مازندران

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
11,700 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/22

خرید انواع ضایعات مس

خرید انواع ضایعات مس
290,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/22

فروش مس ذوبی مس شمش

مس ذوبی مس شمش
390,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/12/16