ایران ضایعات

ضایعات استان خوزستان

فقط قیمت دار

خرید آهن سنگین

خرید آهن سنگین
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/08

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/07

خرید ضایعات ویژه و سوپر ویژه

خرید ضایعات ویژه و سوپر ویژه
10,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/06