ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات برنج زرد بار

خرید ضایعات برنج زرد بار
20,500 تومان به ازای هر کیلو
1396/10/27

خرید ضایعات مس ذوبی

خرید ضایعات مس ذوبی
25,500 تومان به ازای هر کیلو
1396/10/26