ایران ضایعات

ضایعات استان خراسان رضوی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات فلزی

خرید ضایعات فلزی
10,700 تومان به ازای هر کیلو
43 دقیقه پیش

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
11,500 تومان به ازای هر کیلو
19 ساعت پیش

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
9,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید سبد اسیابی خراسان

خرید سبد اسیابی خراسان
13,600 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش