ایران ضایعات

ضایعات استان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
1,000 تومان به ازای هر کیلو
1396/12/05

فروش قالب لبه 6 سانت

فروش قالب لبه 6 سانت
1,580 تومان به ازای هر کیلو
1396/11/30

خرید آهن مصرفى

خريد آهن مصرفى
800 تومان به ازای هر کیلو
1396/11/25