ایران ضایعات

ضایعات استان گلستان

فقط قیمت دار

فروش المینیوم

فروش المینیوم
65,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/14

فروش گونی ضایعاتی

فروش گونی ضایعاتی
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/22

فروش بادی اسیاب شور

بادی اسیاب شور
20,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/13

فروش پوشال گونی

فروش پوشال گونی
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/11